menuordersearch
mahamct.ir

مسئولیت های اجتماعی شرکت مهام کيش

(3)
(0)
مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی

مسئولیت های اجتماعی از جستارهای "اخلاق کسب و کار" که در جهت حفظ، مراقبت و کمک به جامعهای که در آن فعالیت میکند، می باشد.
هیئت مدیره شرکت فناوري ارتباطات مهام کيش در تلاش است تا درتمامی مراحل و تصمیم گیری های درون سازمانی اصول ذیل را الویت قرار دهد.
• اقتصاد
• جامعه
• محیط زیست
گزارش اقداماتی که در این سه حوزه توسط شرکت فناوري ارتباطات مهام کيش به انجام می رسد،
به صورت دوره ای توسط روابط عمومی شرکت اطلاع رسانی خواهد شد.
 
شرکت فناوري ارتباطات مهام کيش