menuordersearch
mahamct.ir

تعهدات دارنده پروانه

۱۳۹۹/۹/۲۱ جمعه
(0)
(0)
تعهدات دارنده پروانه
تعهدات دارنده پروانه

فعالیت در چارچوب پروانه و رعایت دقیق تعهدات
رعایت حقوق مشتری و اجرای دقیق توافق نامه سطح سرویس (SLA)
استفاده از تجیزات مجاز و استاندارد
جلوگیری از هرگونه فعالیت غیرمجاز در حوزه ICT
رعایت دقیق شاخص های مرزدار از قبیل فرکانس،پهنای باند فرکانسی،محدودی جغرافیایی،پهنای باند اینترنت و غیره